2014 අප්‍රියෙල් මස 08 වන දින යුරෝපීය මෝටර් රථ සඳහා නිෂ්චිත වටිනාකම් ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් අළුත් කරන ලදී
H.E. the President nod for Electric Vehicles
Handing over the 1st Copy of Lakriya Motor Magazine to H.E. The President
Reference Value List No: MV/08/2014
Reference Value List No: MV/07/2014
Duty Changes of Trucks
Customs Import Duty, Export Cess and Excise (Special Provisions) Duty Amendments w.e.f. 2014.01.20
Reference Values List No: MV/06/2014

 
Click here to large view